Disclaimer

DUCARES B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • schade in verband met het gebruik van de website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op deze website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar deze website verwijst;
  • informatie, die zonder voorafgaand overleg met DUCARES B.V. op de website wordt geplaatst.

DUCARES B.V. is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DUCARES B.V..

Deze Disclaimer is in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze Disclaimer, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.