Disclaimer

DUCARES B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • schade in verband met het gebruik van de website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op deze website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar deze website verwijst;
 • informatie, die zonder voorafgaand overleg met DUCARES B.V. op de website wordt geplaatst.

DUCARES B.V. is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DUCARES B.V..

Deze Disclaimer is in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze Disclaimer, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.

 

Privacyverklaring klanten en leveranciers

De verwerkingsverantwoordelijke DUCARES, gevestigd aan de Reactorweg 47a te Utrecht, verklaart:

 

Waarvoor worden de persoonsgegevens van klanten en leveranciers gebruikt

Persoonsgegevens van klanten worden gebruikt om de opdrachten te kunnen uitvoeren, te kunnen factureren en om klanttevredenheid te kunnen toetsten.

Persoonsgegevens van leveranciers worden gebruikt voor het bestellen van goederen en diensten en de betaling hiervan.

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciele doeleinden en worden niet verkocht aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Voorbeelden van persoonsgegevens welke verwerkt worden door DUCARES:

 • NAW gegevens
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN/BIC
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Offertes
 • Rapportages

Verwerkers waarmee DUCARES een verwerkersovereenkomst gesloten heeft

DUCARES heeft onder andere met onderstaande verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit betekent persoonsgegevens met deze firma’s gedeeld kunnen worden. DUCARES blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens

 • Belastingdienst
 • Dutch Accounting House
 • Formdesk

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard na beëindiging van de opdracht.

Rechten van van klanten en leveranciers

De klant heeft recht op:

 • Inzage van de gegevens
 • Overdracht van de gegevens
 • Correctie van de gegevens
 • Gegevens wissing
 • Bezwaar
 • Intrekking van toestemming, gedeeltelijk of geheel

 

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten kunt u een verzoek indienen per brief of elektronisch via info@triskelion.nl o.v.v. AVG aan de directeur. De klachtenprocedure van DUCARES is opvraagbaar via info@triskelion.nl.